Dette er vår visjon!
Vi ynskjer difor å fokusere på pasienten sin eigeninnsats og motivasjon til betring av eiga helse. Dette i samspel med vår støtte og kompetanse innan rehabiliteringsfaget.

Muritunet skal bidra til aktiv samfunnsdeltaking!

Muritunet er eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta. Senteret opna i 1994. Dei seinare åra har senteret utvida og fornya lokala, og framstår i dag som moderne og funksjonelt. Muritunet er eit aksjeselskap som er eigd av Møre og Romsdal Fylkeskommune (22%), Norddal Kommune (18%), Nasjonalforeninga for folkehelsa (22%). Dessutan er alle kommunar i Møre og Romsdal eigarar i Muritunet AS, samt ein del private personar og organisasjonar. Aksjeselskapet har ein ideell formålsparagraf. Senteret er lokalisert i Valldal i Norddal kommune på turistvegen mellom Trollstigen og Geiranger. Området har eit aktivt og allsidig kulturliv. Valldal og området rundt er godt kjend for friluftsaktivitetar sommar og vinter.

Vi ynskjer at Muritunet sine verdiar, RAUS - GRENSPRENGANDE - STYRKANDE  skal prege våre tenester!

Målgrupper
Muritunet har frå 1.1.2018 nye ytelsesavtalar med Helse Midt-Norge RHF fordelt på målgruppene: 

 • Hjerte (Hjerteinfarkt-utan store sequele, hjertesvikt NYHA-klasse II-III,PCI-ukomplisert, ACB-opererte-ukomplisert,stabil angina pectoris, klaffeopererte, hjertetransplanterte-stabilisert, vaksne med medfødt hjertefeil, rytmeforstyrring/pacemaker/ICD,
 • Sjukleg overvekt vaksne (Alder 18-60 år med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering,kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35 og med følgjesjukdomar relatert til overvekt),
 • Lunge (Vaksne pasientar med kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom inkludert KOLS, GOLD grad I – IV i stabil fase og ASTMA),
 • Sjukleg overvekt ungdom (Alder 13-18 år, overvekt som disponerer for fysiske og psykiske helseplager),
 • Fedmeopererte/gastricopererte (Henvist frå Helse Sunnmøre, alder 18-60 år),
 • Kroniske muskel- og blautdelssmerter
 • Brudd-og slitasjeskader i skjelett (bruddbehandling og andre skadar i muskel- og skjelettsystemet, artrosar, hofte og kneproteser, komplisert osteoporose og bekkenløysing. Individuelt tilbod til pasientar som er ortopediske; konservativ og postoperativt behandla. 
 • Kreft. (Vaksne med langvarig redusert funksjonsnivå/almenntilstand for eksempel etter kirurgi/strålebehandling/cytostatica før eller etter behandling. Seineffektar som trøyttleik/fatigue, angst og depresjon samt utfordringar i høve ernæring er aktuelle problemstillingar. Det vert òg opna opp for palliative pasientar. Der er inga avgrensing i type kreftdiagnose. Tilbodet kan gis til enkelte pasientar med Barthel ADL-indeks ned mot 6 i planlagt forløp.)
 • Kompleks rehabilitering: Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tar imot enkelte pasientar med Barthel ADL-indeks ned mot 6 i planlagt forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.
 • Arbeidsretta rehabilitering:
  1. Psykiske lidingar: diagnosegruppene: P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstlidelse, P76 Depressiv lidelse og P78 Nevrasteni. Alder: 18-67 år. 
  2. Muskel-skjelettlidingar: alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar. Alder 18–67 år.

Muritunet har i dag ca 60 årsverk fordelt på 90 tilsette. Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift. Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, sosionom, psykolog, dietist og bachelor ernæring,

Rehabilitering er ein samhandlingsprosess. Målsetting og forståing til den som er i rehabilitering står i sentrum. den enkelte i samråd med fagpersonalet definerar sine mål i forhold til betre funksjon, helse, arbeid og deltaking kvardagen. Varige resultat oppnår ein best ved å legge vekt på eigeninnsats i rehabiliteringa. Ut i frå kvar enkelt brukar sine behov samhandlar ein med eksternt hjelpeapparatet, pårørande og nærmiljø. Målet er at den enkelte brukar og familie skal oppleve samanheng, heilskap, kontinuitet og god koordinering.

Forsking og utvikling
Forsking- og utviklingsarbeid ved Muritunet skal bidra til auka kunnskap om mennesker, kultur og samfunn.

Kunnskapen skal bidra til å møte morgondagen sine utfordringar i samfunnet. Arbeidet skal dessutan bidra til dynamikk og samhandiing mellom kommunar, stat og brukar.

ISO-logo.pngVår kvalitetspolitikk (ISO 9001:2015 sertifisert)

• Muritunet skal etterleve dei krav offentlege mynde set gjennom til ei kvar tid gjeldande lov, forskrift og andre pålegg.
• Muritunet skal vere ein organisasjon basert på kontinuerleg læring og forbetring av prosessar og tiltak, både på individ og systemnivå.
• Muritunet skal til ei kvar tid levere fagleg gode og samfunnsnyttige rehabiliteringstentester til pasientar med sjukdom, skade og lyte - til beste for pasient og pårørande.
• For å oppnå dette, har vi planlagt og vil gjennomføre all rehabilitering og støtteaktivitetar ved hjelp av profesjonelle, dugande og samvitsfulle medarbeidarar, slik at du skal kunne ha tillit til Muritunet som rehabiliteringssenter!

Vår miljøpolitikk (ISO 14001:2015 serifisert)

For kontinuerleg forbetring av miljø:
• Miljøspørsmål skal prioriterast i Muritunet sine arbeidsrutiner fra leiing til alle ledd i firmaet.
• Miljøarbeidet skal styrast av lovpålagte krav, bestemmelser i miljøloven samt kva som er teknisk og økonomisk mogleg.
• Ved investeringer skal miljøpåvirkningen ha innvirkning på valg av produkt og tenester.
• Å verne om det ytre og indre miljø skal vere ei av våre høgst prioriterte oppgåver.

Miljøforståing skal styre alle våre aktivitetar, og vi forpliktar oss til å førebygge forureining inne og ute. Vi skal på Muritunet:
• Kontinuerleg arbeide med å utvikle prosessar som har minst mogleg negativ verknad på miljøet.
• Framstå som ei ryddig bedrift, kor estetikk er høgt verdsett.
• Redusere vårt avfall, samt auke vår kjeldesortering og fremme gjenvinning.
• Oppmuntre til papirlaus informasjon og dokumentasjon.
• Streve etter at våre transportar skjer med lav miljøbelastning.
• Påverke våre leverandører til å minske miljøfarlege stoff i tilgjengelege produkt.
• Streve etter å minske vårt energibehov og ha god miljøstyring i drift.
• Sjå til at alt personell har kompetanse om vårt miljøarbeid.
• Aktivt kommunisere miljøspørsmål både internt og eksternt

Geir Ove Vegsund
Adm. direktør

IMG_3049.JPG

Siste nytt

Forskningsnytt; Arbeid og livsstilsendring

I perioden fra 2014 til 2017 har Muritunet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering gjennomført en randomisert kontrollert studie der formålet har vært å undersøke hvorvidt det å tilføre en arbeidsintervensjon i et allerede eksisterende livsstilstilbud ved Muritunet, vil bidra til endring i arbeidsdeltakelsen ut over den endring livsstilstilbudet medfører. Prosjektet er finansiert med FoU midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Datamaterialet er nå ferdig analysert og resultatene fra den kvantitative delen av studien viser at de deltakerne som fikk arbeidsintervensjon under studieforløpet hadde en større helsemessig gevinst enn de som ikke hadde arbeidsintervensjon.

Formålet med tilbodet er å bidra til meistring av helsetilstanden og styrke pasienten si arbeidsevne. Dette gjennom undervisning, fysisk aktivitet, rettleiing og individuelle samtalar. For mange er det mest hensiktsmessig å delta i dagbehandling. Pasienten kan då leve sitt liv som dei brukar, men møter på dagavdelinga til faste avtalar. Dvs. ein kan bu heime, gå i delvis jobb eller vere på skule. Pasienten skal vere ein aktiv deltakar i prosessen tilbake til jobb!

1. Dagrehabilitering.
Pasienten møter 2 og 3 gongar annankvar veke, 5 timar pr. dag. Varigheit inntil 6 veker individuelt tilpassa.

2. Poliklinisk tilbod.
Er i hovudsak basert på individuelle konsultasjonar der gruppeaktivitetar vil vere eit viktig supplement. Antal oppmøte pr. veke og lengd på oppfølging blir individuelt tilpassa.

Muritunet sitt tilbodet er retta mot alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar(L), og vanlege psykiske lidingar, med følgande diagnosar: P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinga, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstliding, P76 Depressiv liding og P78 Nevrasteni. Tilbodet gjeld og pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar jf. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.
Aldersgruppe: 18-67 år.

Dagavdelinga er lokalisert i Moaveien 11, i same bygg som Moa kino og svømmehall.
Søknad: Fastlege/behandlande lege sender søknad direkte til Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal. Ved spørsmål kontakt Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Celsius