Muritunet skal bidra til aktiv samfunnsdeltaking!

Dette er vår visjon!
Vi ynskjer difor å fokusere på pasienten sin eigeninnsats og motivasjon til betring av eiga helse. Dette i samspel med vår støtte og kompetanse innan rehabiliteringsfaget.


Muritunet er eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta. Senteret opna i 1994. Dei seinare åra har senteret utvida og fornya lokala, og framstår i dag som moderne og funksjonelt. Muritunet er eit aksjeselskap som er eigd av Møre og Romsdal Fylkeskommune (22%), Norddal Kommune (18%), Nasjonalforeninga for folkehelsa (22%). Dessutan er alle kommunar i Møre og Romsdal eigarar i Muritunet AS, samt ein del private personar og organisasjonar. Aksjeselskapet har ein ideell formålsparagraf. Senteret er lokalisert i Valldal i Norddal kommune på turistvegen mellom Trollstigen og Geiranger. Området har eit aktivt og allsidig kulturliv. Valldal og området rundt er godt kjend for friluftsaktivitetar sommar og vinter.

Vi ynskjer at Muritunet sine verdiar, RAUS - GRENSPRENGANDE - STYRKANDE  skal prege våre tenester!

Målgrupper

Muritunet har ytelsesavtalar med:

  • Helse Midt-Norge RHF fordelt på målgruppene Raskere tilbake- arbeidsretta rehabilitering for personar med kroppsmasseindeks over 30, lunge/ KOLS, sjukleg overvekt ungdom (13- 17 år) og vaksen (18- 60 år), muskel- og skjelettlidingar, lymfødem, postoperativ blautdelskirurgi og dei som slit med fatigue etter kreftbehandling.
  • NAV vedrørande arbeidsretta rehabilitering døgn. I praksis er vi ein del av det offentlege helsetenestetilbodet.

Muritunet har i dag ca 60 årsverk fordelt på 90 tilsette. Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift. Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, sosionom, psykolog, dietist og bachelor ernæring,

Rehabilitering er ein samhandlingsprosess. Målsetting og forståing til den som er i rehabilitering står i sentrum. den enkelte i samråd med fagpersonalet definerar sine mål i forhold til betre funksjon, helse, arbeid og deltaking kvardagen. Varige resultat oppnår ein best ved å legge vekt på eigeninnsats i rehabiliteringa. Ut i frå kvar enkelt brukar sine behov samhandlar ein med eksternt hjelpeapparatet, pårørande og nærmiljø. Målet er at den enkelte brukar og familie skal oppleve samanheng, heilskap, kontinuitet og god koordinering.

Forsking og utvikling

Forsking- og utviklingsarbeid ved Muritunet skal bidra til auka kunnskap om mennesker, kultur og samfunn. Kunnskapen skal bidra til å møte morgondagen sine utfordringar i samfunnet. Arbeidet skal dessutan bidra til dynamikk og samhandiing mellom kommunar, stat og brukar.

ISO-logo.png

Vår kvalitetspolitikk (ISO 9001 sertifisert)

• Muritunet skal etterleve dei krav offentlege mynde set gjennom til ei kvar tid gjeldande lov, forskrift og andre pålegg.
• Muritunet skal vere ein organisasjon basert på kontinuerleg læring og forbetring av prosessar og tiltak, både på individ og systemnivå.
• Muritunet skal til ei kvar tid levere fagleg gode og samfunnsnyttige rehabiliteringstentester til pasientar med sjukdom, skade og lyte - til beste for pasient og pårørande.
• For å oppnå dette, har vi planlagt og vil gjennomføre all rehabilitering og støtteaktivitetar ved hjelp av profesjonelle, dugande og samvitsfulle medarbeidarar, slik at du skal kunne ha tillit til Muritunet som rehabiliteringssenter!

Vår miljøpolitikk (ISO 14001 serifisert)

For kontinuerleg forbetring av miljø:
• Miljøspørsmål skal prioriterast i Muritunet sine arbeidsrutiner fra leiing til alle ledd i firmaet.
• Miljøarbeidet skal styrast av lovpålagte krav, bestemmelser i miljøloven samt kva som er teknisk og økonomisk mogleg.
• Ved investeringer skal miljøpåvirkningen ha innvirkning på valg av produkt og tenester.
• Å verne om det ytre og indre miljø skal vere ei av våre høgst prioriterte oppgåver.

Miljøforståing skal styre alle våre aktivitetar, og vi forpliktar oss til å førebygge forureining inne og ute. Vi skal på Muritunet:
• Kontinuerleg arbeide med å utvikle prosessar som har minst mogleg negativ verknad på miljøet.
• Framstå som ei ryddig bedrift, kor estetikk er høgt verdsett.
• Redusere vårt avfall, samt auke vår kjeldesortering og fremme gjenvinning.
• Oppmuntre til papirlaus informasjon og dokumentasjon.
• Streve etter at våre transportar skjer med lav miljøbelastning.
• Påverke våre leverandører til å minske miljøfarlege stoff i tilgjengelege produkt.
• Streve etter å minske vårt energibehov og ha god miljøstyring i drift.
• Sjå til at alt personell har kompetanse om vårt miljøarbeid.
• Aktivt kommunisere miljøspørsmål både internt og eksternt

Geir Ove Vegsund
Adm. direktør

IMG_3049.JPG

Nyhende/ aktuelt

Tverrfagleg, spesialisert rehabilitering (TSR)

Vår medlemsorganisasjon Virke har arbeidt aktivt for å påvirke for TSR i framtidige rehabiliteringsplanar

Muritunet har i eit par års tid hatt ein verstasjon som sender data til Meteorologisk institutt og Yr.no. Vermeldingane finn ein under stasjonen "Muri".

Celsius