"Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den."
(Peter Drucker)

Ny dagavdeling på MOA

Muritunet har frå 1.1.2018 etablert eit dagtilbod på MOA, i same bygg som Moa kino og svømmehall. Dette etter avtale med Helse Midt-Norge. Vi er å finne i 1. etg ved Frisksenteret, med eigen inngang på sørsida av bygget vis a vis parkeringsgarasjen til OBS, Stormoa.

Pasientane vert møtt av eit tverrfagleg team som består av 8 faggrupper; legespesialist i indre medisin og lungemedisin, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, idrettspedagog, arbeidskonsulent og bachelor i ernæring. Fleire har vidareutdanning innan kognitiv terapi og motiverande intervju.  Overføring og samhandling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.

Dagavdelinga gir tilbod til desse pasientgruppene:

LUNGE

Tilbodet er retta mot vaksne pasientar med kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og ASTMA. Kurset vil gå over 7-11 veker alt etter individuelt behov. Geografisk nedslagsfelt vil vere i og nær Ålesund kommune.

MUSKEL- OG BLAUTDELSSJUKDOMAR

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for tverrfagleg samansett rehabilitering. Det kan og vere aktuelt med kartleggings- og vurderingsopphald i samhandling med kommunene.

SJUKLEG OVERVEKT

Tilbodet er retta mot vaksne (18-60 år) med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering. Det vil vere eit gruppebasert dagtilbod med moglegheit for individuell tilrettelegging. Fordelt over tre år.

ARBEIDSRETTA REHABILITERING

Muskel-skjelettlidingar: Tilbodet er retta mot alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar. Aldersgruppe: 18-67 år. Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Psykiske lidingar: Tilbodet er retta mot følgande diagnosar: P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstlidelse, P76 Depressiv lidelse og P78 Nevrasteni. Aldersgruppe: 18-67 år.  Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar jf. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

SØKNAD

Pasientane vert tilvist via primær- og/eller spesialisthelsetenesta.

Sjukehusavdeling kan henvise direkte til Muritunet.

Fastlege eller legespesialist kan søke på standardisert søknadsskjema via

ReHR-Henvisningsmottak Midt-Norge, Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger.

Ved ønske om ytterlegare informasjon om tilbodet ta kontakt med Inntakskontoret ved Muritunet, tlf.: 70 25 84 00.

Celsius