Muritunet har frå 1.1.2018 etablert dagavdeling og poliklinikk på MOA, i same bygg som Moa kino og svømmehall. Dette etter avtale med Helse Midt-Norge. Vi er å finne i 1. og 2. etg ved Frisksenteret, med (NB!)eigen inngang på sørsida av bygget vis a vis parkeringsgarasjen til OBS, Stormoa.

Pasientane vert her møtt av eit tverrfagleg team som består av 8 faggrupper: Legespesialist i indre medisin og lungemedisin, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, idrettspedagog, arbeidskonsulent og bachelor i ernæring. Fleire har vidareutdanning innan kognitiv terapi og motiverande intervju. Overføring og samhandling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.

Dagavdelinga på MOA

Muritunet har frå 1.1.2018 etablert dagavdeling og poliklinikk på MOA, i same bygg som Moa kino og svømmehall. Dette etter avtale med Helse Midt-Norge. Vi er å finne i 1. og 2. etg ved Frisksenteret, med (NB!)eigen inngang på sørsida av bygget vis a vis parkeringsgarasjen til OBS, Stormoa.

Pasientane vert her møtt av eit tverrfagleg team som består av 8 faggrupper: Legespesialist i indre medisin og lungemedisin, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, idrettspedagog, arbeidskonsulent og bachelor i ernæring. Fleire har vidareutdanning innan kognitiv terapi og motiverande intervju.  Overføring og samhandling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.

Dagavdelinga gir tilbod til desse pasientgruppene:

LUNGE

Tilbodet er retta mot vaksne pasientar med kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og ASTMA. Kurset vil gå over 7-11 veker alt etter individuelt behov. Geografisk nedslagsfelt vil vere i og nær Ålesund kommune.

MUSKEL- OG BLAUTDELSSJUKDOMAR

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for tverrfagleg samansett rehabilitering. Det kan og vere aktuelt med kartleggings- og vurderingsopphald i samhandling med kommunene.

SJUKLEG OVERVEKT

Tilbodet er retta mot vaksne (18-60 år) med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering. Det vil vere eit gruppebasert dagtilbod med moglegheit for individuell tilrettelegging. Fordelt over tre år.

ARBEIDSRETTA REHABILITERING

Muskel-skjelettlidingar: Tilbodet er retta mot alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar. Aldersgruppe: 18-67 år. Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Psykiske lidingar: Tilbodet er retta mot følgande diagnosar: P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstlidelse, P76 Depressiv lidelse og P78 Nevrasteni. Aldersgruppe: 18-67 år.  Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar jf. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

SØKNAD

Søknad frå poliklinikkar, fastlege eller avtalespesialistar for innbyggarar busett i Midt-Norge skal via ReHR.

Adresse: ReHR-Henvisningsmottak Midt-Norge, Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger.

Søknad frå sjukehusavdelingar i regionen, og søknadar for Arbeidsretta rehabilitering - ARR, kan derimot sendast direkte til Muritunet.

Adresse: Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal

Ved ønske om ytterlegare informasjon om tilbodet, ta kontakt med Inntakskontoret ved Muritunet, tlf.: 70 25 84 00.

Celsius