"Når du opplever nederlag og mister fotfestet har du sjansen til å kjenne varmen fra dine medmennesker, om du ikke gjemmer deg i ditt nederlag!" (Tove Houck)

Muskel-/blautdelssmerter

Tilbodet er retta mot

-vaksne med behov for tverrfagleg samansett rehabilitering. Det kan og vere aktuelt med kartleggings- og vurderingsopphald i samhandling med kommunene. Pasientane vert tilvist via primær- og/eller spesialist helsetjenesta.

Formålet med tilbodet

-vil vere å auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk, sosialt, i arbeid og utdanning. Pasientane skal bli kjent med korleis kognitive metodar kan brukast til å jobbe med eigen tankar, følelser og handlingar. Trening, bevisstgjering av eigne mønster i kvardagen, samt det å møte andre i liknende situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Alle vil få moglegheita til å utforske eigne ressursar, mestringsstrategiar og grenser i trygge omgjevnader. Tilbakeføring til, eller oppretthalding av arbeid/utdanning der det er aktuelt.


Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00,

eller teamlear dagavdelinga, Ester Vinje tlf. 43 03 55 02

Celsius