"Ein er ikkje heilt ussel sjølv om helsa er låk, somme har glede av søner, somme av frender, somme av rikdom, somme av velgjort verk." (Håvamål)

Overvekt - Vaksne - MOA

Tilbodet er retta mot

-vaksne (18-60 år) med komplekse, langvarige tilstander som etter utredning ved spesialavdeling har funnet å kunne nyttiggjere seg rehabilitering. Det vil vere eit gruppebasert dagtilbod med moglegheit for individuell tilrettelegging. Fordelt over tre år.

Formålet med tilbodet

-er at pasientane skal oppnå ei varig livsstilsendring og oppretthalde eller komme tilbake til arbeid ved å redusere følgjetilstandar grunna overvekt. Samt bedre fysisk og psykisk helse, og sosial deltaking.

Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Celsius