Vårt rehabiliteringstilbod

Det faglege tilbodet ved institusjonen er regulert gjennom ytelsesavtale med Helse Midt-Norge RHF. Avtalane er tilpassa oppdragsgivar sine behov, etter Lov om spesialisthelseteneste og anna relevant helselovgiving.

Muritunet gir frå 1.1. 2018 tilbod til desse pasientgruppene:

 • Livsstilskurs sjukeleg overvekt (vaksne 18-60 år, og ungdom 13-18 år)
 • Fedmeopererte 
 • Kreftrehabilitering
 • Sekundær lymfødem
 • Hjertesjukdomar
 • Lungesjukdomar/KOLS
 • Kronisk muskel- og blautdelssmerte
 • Brudd og slitasjesjukdom/ortopedi
 • Langvarige bekkenleddsplager
 • Komplekse rehabiliteringsbehov, inkl. primær lymfødem
 • Arbeidsretta rehabilitering, (muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon)

Dei ulike tilboda er nærmare omtala i "Døgntilbod, VALLDAL",  

og "Dagtilbod, MOA".

Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift.  Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, psykolog, dietist/bachelor ernæring.

Lenke til søknad via ReHR.

Årskalender for alle tilbod

Celsius