"Å kome saman er starten, å holde saman er framgang, å arbeide saman er suksess." (Sitat Henry Ford)

Fagsamansetting

Tverrfagleg rehabilitering.

Overlege med spesialitet i psykiatri, sosialmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering samordner inntaksteam med møter 2 gongar pr. veke

Fagpersonell elles:

Sjukepleiarar, helsesekretærar, legespesialist lunge og indremedisin, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulentar, institusjonskokkar, sosionom, idrettspedagogar, dietist, bachelor i ernæring, psykolog, lege og rehabmedarbeidarar.

Celsius