"Gå til mauren og bli vis!" (Ordtak)

ARR - Arbeidsretta rehabilitering

"Raskere tilbake"

Målgruppe
Tilbod for personar med BMI (Body Mass Index) over 30 som står i fare for eller har blitt sjukemeldt grunna fedmerelaterte problemstillingar.
Deltakarane skal ha ei realistisk moglegheit til å kome heilt eller delvis attende i arbeidslivet. Er i aldersgruppe 18 - 67 år.

Tilbodet vil gjennom arbeidsretta tiltak bidra til at deltakarane meistrar dei helserelaterte utfordringane som er til hinder for deltaking i arbeidslivet og gjennom dette styrkje den enkelts si arbeidsevne.

Last opp infoside her.

Organisering og struktur
Tilbodet er gruppebasert, men har individuell tilnærming. TIlbodet er delt i to fasar med oppfølging over 1 år. Fase 1 er eit døgnbasert gruppeopphald i 4 veker. Månadlege inntak. Fokus på teori, praksis og aktivitet innanfor fire fagområder, arbeid, fysisk aktivitet, kosthald og kognitive endringsprosessar. Fase 2 har oppfølging i 11 månadar, og skjer via web, telefon og dagpoliklinisk intervensjon på Muritunet. Deltakarane vert følgde opp av eit tverrfagleg team.

Aktivitetar
Aktivitetar i gymsal, basseng, friluft og treningssenter med vekt på rørsle som kjelde til sjølvinnsikt og auka meistringskompetanse. Nokre sentrale element som rørsleglede, styrke- og kondisjonstrening. Praktisk matlaging er også ein sentral del der deltakarane skal bli bevisst på og få auka kunnskap om sunne matvanar og ernæringslære som skal danne ein plattform for å etablere varige sunne kostvanar.

Eksterne aktørar
Samhandling med mellom anna primærlege, bedriftshelsetjeneste og NAV. Andre ved behov. Der dette er formålstjenleg vil der og vere møte med næraste leiar på arbeidsplassen kor representant frå Muritunet er til stades.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke direkte til Muritunet v/inntakskontoret, 6210 Valldal. Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande opphaldet kan ein kontakte teamleiar Sara Grønningsæter tlf 70258363 eller inntakskontoret direkte på tlf 70258400.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 16.01.17- 13.02.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 13.02.17- 13.03.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 13.03.17- 17.04.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 17.04.17- 22.05.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 22.05.17- 19.06.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 14.08.17- 11.09.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 11.09.17- 09.10.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 09.10.17- 06.11.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

ARR-30, arbeidsretta rehabilitering

Man. 06.11.17- 04.12.17

Arbeidsretta rehabilitering etter avtale med RHF, "Raskere tilbake"-ordninga.

Celsius