”Jeg kan ikke tenke meg hvordan man kan vite hva lykke er, viss man ikke har kjent på smerten”. (Kari Bremnes)

Revmatologi

Muritunet har frå 1.1.2011 avtale med HMN om å gi tilbod til pasientar med revmatologiske lidingar.

Målgruppe

Personar med revmatisk sjukdom.

Last opp infoside her.

Organisering av tilbodet

 • Tilbodet er døgnbasert. Ein kan søkjast inn i revmatikergruppe over tre veker, eller som individuelt opphald på 3-4 veker.
 • Deltakar blir følgd opp av eit tverrfagleg team som består av fysioterapeut, iddrettspedagog, spesialergoterapeut, spesialsjukepleiar og lege.

Overordna mål

 • Auka kunnskap omkring eigen kropp, helse og trening
 • Positiv erfaring omkring aktivitet og meistring
 • Tilpassa trening for å auke/oppretthalde funksjonsnivå
 • Tileigne seg positive meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag
 • Bidra til auke av meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt.

Aktivitetar

 • Individuelt tilpassa trening og tøying
 • Bevissgjering bevegelsesmønster
 • Bevissgjering aktivitetsmønster
 • Varmtvassbasseng
 • Aktivitetar og avspenning i gymsal
 • Turar i friluft
 • Hest og helse ( frivillig)
 • Aktivitetskafe for kreativ fritid
 • Hyggekveld
 • Turar og bassengtrening på fritida


Lærings -og dialoggrupper med sentrale tema

 • Revmatiske sjukdomar
 • Treningslære
 • Smerte
 • Ergonomi
 • Energiøkonimisering
 • Kognitiv terapi
 • Kvardagsmeistring

Besøksdag for sambuar/ektefelle/andre

 • Innføring i tilbodet med undervisning og deltaking på ulike aktivitetar.

Søknad

Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke(lenke til søknadskjema)

ev. ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00.

Revmatologi

Ons. 20.09.17- 11.10.17

Gruppe for pasientar med revmatiske lidingar etter søknad frå Revmatologisk avd. ved sjukehus.

Celsius