Vårt tilbod

Det faglege tilbodet ved institusjonen er regulert gjennom ytelsesavtale med Helse Midt-Norge RHF. Avtalane er tilpassa oppdragsgivar sine behov, etter Lov om spesialisthelseteneste og anna relevant helselovgiving.

Muritunet gir frå 1.1. 2018 tilbod for desse pasientgruppene:

 • Livsstilskurs sjukeleg overvekt (vaksne og born/unge 13-18 år)
 • Gastricopererte 
 • Kreftrehabilitering
 • Hjartesjukdomar
 • Lungesjukdomar/KOLS
 • Muskel-skjelettsjukdomar
 • Kognitiv terapi og fys.aktivitet mot langvarig smerteproblematikk
 • Brudd og slitasjesjukdomar/ortopedi
 • Kroniske bekkenleddsplager
 • Arbeidsretta rehabilitering
 • Sekundær lymfødem
 • Komplekse rehabiliteringsbehov 

 • Dei ulike tilboda er nærmare omtala under "Rehabiliteringstilbod".

  Søknad via ReHR.

  Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift. Dagavdeling og poliklinikk på Moa i Ålesund frå 1.1. 2018.  Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, sosionom, psykolog, dietist og bachelor ernæring,

  Årskalender for alle behandlingar

  Celsius