"Gjennom bevisstgjering av eige rørslemønster, har eg fått ny og positiv innsikt i korleis kroppen min fungerar". (Sitat frå tidlegare kursdeltakar)

Bekkenleddsplager

Frå 2006 har vi hatt gruppebasert rehabiliteringstilbod for kvinner med langvarige bekkenleddsplager. Tilbodet er utarbeidt i samband med fysioterapeut,Phd Britt Stuge. Aktivitetstilbodet blir tilrettelagt for kvar enkelt deltakar.

Målgruppe

Kvinner med langvarige bekkenleddsplager

Åpne infoside her: Info.ark_Bekkenleddsplager 2017.pdf

Organisering

 • Tilbodet består av eit kurs på 4 veker
 • Kvinner med bekkenleddsplager kjem frå heile landet for å delta på gruppetibodet vårt.
 • Vi kjenner ikkje til andre liknande rehabiliteringsopphald i Norge.

Føremål hovudkurs

 • Fokuset under opphaldet er å lære grunnprinsipp rundt trening.
 • Vi ser på deltaking i kvardagens aktivitetar.
 • Bevisstgjering av bevegelsesmønster og betre funksjonsnivå.
 • Auka sjølvopplevd livskvalitet.

Overordna mål

 • Auka kunnskap, bevisstheit og funksjonsnivå.
 • Tileigne seg positive meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag.
 • Bidra til auka meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt.

Tiltak

 • Individuelt tilpassa trening og tøying
 • Bevissgjering bevegelsesmønster
 • Bevissgjering aktivitetsmønster
 • Varmtvassbasseng
 • Bevegelse og avspenning i gymsal
 • Turar i friluft
 • Hest og helse ( frivillig)


Lærings og dialoggrupper der sentrale tema er

 • Bekkenet sin anatomi og funksjon
 • Treningslære
 • Smerte
 • Ergonomi
 • Energiøkonimisering
 • Kognitiv terapi
 • Kvardagsmeistring

Besøksdag for sambuar/ektefelle

 • Innføring i gruppetilbodet med undervisning og deltaking på ulike aktivitetar.

Søknad

Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke

ReHR-Henvisningsmottak Midt-Norge, Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger

ev. ved spørsmål ta kontakt med

 • Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00 eller
 • Teamleiar 3, Sissel Skudal på tlf. 70258393.

Bekkenleddsplager

Ons. 26.04.17- 24.05.17

Kurs for pasienter med store bekkenleddsplager

Bekkenleddsplager

Ons. 23.08.17- 20.09.17

Kurs for pasienter med store bekkenleddsplager

Celsius