Døgnavdeling, Valldal

Muritunet opna dørene første gong i 1994. Etter 28 år med drift har omtrent 25 000 pasientar fått helsehjelp ved Muritunet. Born, ungdom og vaksne har gjennomført døgnrehabilitering ved senteret, og Muritunet kan i dag tilby eit breitt spekter av rehabiliteringstilbod innan livsstilsendring, hjerte, lunge/Kols, covid, kreft, lymfødem, kronisk muskel- og blautdelssmerter, ortopedi, bekkenledd, kompleks rehabilitering og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Dagtilbod og poliklinikk, Moa

Etter avtale med Helse Midt-Norge, opna Muritunet ei dagavdeling på Moa i Ålesund januar 2018. Tilbodet er for personar som av ulike grunnar er best tent med eit dag eller poliklinisk tilbod, heller enn døgntilbod i Valldal. Rehabilitering vert gitt til dei som treng helsehjelp innan lunge/kols, livsstilsendring, kronisk muskel- og blautdelssmerter og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Ekspertbistand

Når ein arbeidstakar har langt eller hyppige sjukefråvær og løysinga er vanskeleg å finne, så kan "ekspertbistand" gi hjelp til å kome vidare. Tilsette og leiing får hjelp frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging og rehabilitering. NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand.

Pasienthistorie - Om lungesjukdommen KOLS og opphald på rehabilitering

Pasienthistorie - Om lungesjukdommen KOLS og opphald på rehabilitering

Les korleis Mari-Ann har tilpassa kvardagen og korleis rehabilitering har hjulpet ho med å få tryggheit og motivasjon til å trene styrke.

Å møte andre i same situasjon har gjort at ho ikkje føler seg så einsam, og ho har utveksla erfaringar og støtte med gruppa.

Her held du deg oppdatert:

Her held du deg oppdatert:

Ledige stillingar

  • Ledig stilling - Assistent på sjukepleieavdelinga. Sjå her
  • Ledig stilling - Lege. Sjå her