Døgnavdeling, Valldal

Muritunet opna dørene første gong i 1994. Etter 28 år med drift har omtrent 25 000 pasientar fått helsehjelp ved Muritunet. Born, ungdom og vaksne har gjennomført døgnrehabilitering ved senteret, og Muritunet kan i dag tilby eit breitt spekter av rehabiliteringstilbod innan livsstilsendring, hjerte, lunge/Kols, covid, kreft, lymfødem, kronisk muskel- og blautdelssmerter, ortopedi, bekkenledd, kompleks rehabilitering og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Dagtilbod og poliklinikk, Moa

Etter avtale med Helse Midt-Norge, opna Muritunet ei dagavdeling på Moa i Ålesund januar 2018. Tilbodet er for personar som av ulike grunnar er best tent med eit dag eller poliklinisk tilbod, heller enn døgntilbod i Valldal. Rehabilitering vert gitt til dei som treng helsehjelp innan lunge/kols, livsstilsendring, kronisk muskel- og blautdelssmerter og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Ekspertbistand

Når ein arbeidstakar har langt eller hyppige sjukefråvær og løysinga er vanskeleg å finne, så kan "ekspertbistand" gi hjelp til å kome vidare. Tilsette og leiing får hjelp frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging og rehabilitering. NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand.

Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Birgit forstod ikkje sjølv kva som skjedde og prøvde ulike behandlingar for symptoma utan at det vart nokon betring. Arbeidsretta rehabilitering var til slutt noko som gjorde at ho fekk livet tilbake.

Ho prioritetar annleis og har lært å ta vare på seg sjølv igjen


Her held du deg oppdatert:

Her held du deg oppdatert:

Ledige stillingar

  • Ledig stilling - Lege. Sjå her