Vår dagavdeling på Moa, Ålesund

 

Muritunet har etter avtale med Helse Midt-Norge eit dagtilbod og poliklinikk på MOA, i same bygg som Moa kino og svømmehall. Nært Moa bussterminal. Vi held til i 1. og 2. etg ved Frisksenteret, med inngang på sørsida av bygget mot parkeringsgarasjen til OBS, Stormoa.

MT-MOA.jpg

Pasientane vert her møtt av eit tverrfagleg team som består av 8 faggrupper:

Legespesialist indremedisin og lungemedisin, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, idrettspedagog, arbeidskonsulent og bachelor i ernæring.

Fleire har vidareutdanning innan kognitiv terapi og motiverande intervju.  Overføring og samhandling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.

Generelt om søknad og henvisningsrutiner

 

Muritunet er regulert etter lov om spesialisthelseteneste, arbeider etter avtale med Helse Midt Norge. Søknad frå fastlege eller avtalespesialistar for innbyggarar busett i Midt-Norge skal via ReHR - felles henvisningsmottak. Dette gjeld sjølv om ønska rehabiliteringsinstitusjon ligg i ein annan helseregion. Send henvisning elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til andre tenester ved helseføretaket. Søk på NHN adresseregister, benytt frisøk, eller finn ReHR som en tjeneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger. Inntaksteamet som møter 1-2 gonger pr. veke. Det vert gjort skriftleg tilbakemelding.

     

Fritt behandlingsval

 

Det er no «Fritt behandlingsvalg».
Ring ev. informasjonstelefonen 800 HELSE (800 43 573).
Fritt behandlingsval gjer at ein pasient aktuell for spesialisthelseteneste har rett til å velge behandlingsstad. Pasientar kan velge mellom offentlege behandlingsstadar, private med avtale eller private som er godkjente av Helfo.

Hjerterehabilitering ved Muritunet

 

Muritunet har hjerterehabilitering etter avtale med Helse Midt-Norge. Tilbodet er gruppebasert i døgnopphald med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter eit sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb). Primærhelsetenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

     
$

Arbeidsretta rehabilitering

 

Muritunet held fram med arbeidsretta rehabilitering, men no etter direkte avtale med Helse Midt-Norge. Pasientane kan søkast enten som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal. Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Fastlege eller avtalespesialist kan søke via ReHR Henvisningsmottak i Levanger. Spesialisthelsetenesta ved sjukehusavdelinger/-leger kan søke direkte til Muritunet.

Celsius