Døgnavdeling, Valldal

Muritunet opna dørene første gong i 1994. Etter 28 år med drift har omtrent 25 000 pasientar fått helsehjelp ved Muritunet. Born, ungdom og vaksne har gjennomført døgnrehabilitering ved senteret, og Muritunet kan i dag tilby eit breitt spekter av rehabiliteringstilbod innan livsstilsendring, hjerte, lunge/Kols, covid, kreft, lymfødem, kronisk muskel- og blautdelssmerter, ortopedi, bekkenledd, kompleks rehabilitering og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Dagtilbod og poliklinikk, Moa

Etter avtale med Helse Midt-Norge, opna Muritunet ei dagavdeling på Moa i Ålesund januar 2018. Tilbodet er for personar som av ulike grunnar er best tent med eit dag eller poliklinisk tilbod, heller enn døgntilbod i Valldal. Rehabilitering vert gitt til dei som treng helsehjelp innan lunge/kols, livsstilsendring, kronisk muskel- og blautdelssmerter og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Ekspertbistand

Når ein arbeidstakar har langt eller hyppige sjukefråvær og løysinga er vanskeleg å finne, så kan "ekspertbistand" gi hjelp til å kome vidare. Tilsette og leiing får hjelp frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging og rehabilitering. NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand.

Pasienthistorie

Pasienthistorie

Rita fekk hjerteinfarkt med hjertestans og ønskjer å gjere andre kvinner oppmerksam på diffuse symptom som kan vere teikn på hjerteinfarkt.

Rita hadde ikkje noko teikn på at det var eit hjerteinfarkt ho begynte å få. Det var ikkje låkt, det var mest som ein irritasjon i handa. Rita var på Stikk-Ut-tur då ho fekk ubehag i venstre arm. Ho pusta tungt, men tenkte at ho var i dårleg form etter vinteren. Ho gjekk heim frå tur og satt seg i sofaen.

«Så begynte det å surre litt, eg har lest mykje om kvinnehelse og lest mykje om at symptom på hjerteinfarkt for kvinne kan vere ulikt som for menn, men ikkje kvar gong.»