Døgnavdeling, Valldal

Muritunet opna dørene første gong i 1994. Etter 28 år med drift har omtrent 25 000 pasientar fått helsehjelp ved Muritunet. Born, ungdom og vaksne har gjennomført døgnrehabilitering ved senteret, og Muritunet kan i dag tilby eit breitt spekter av rehabiliteringstilbod innan livsstilsendring, hjerte, lunge/Kols, covid, kreft, lymfødem, kronisk muskel- og blautdelssmerter, ortopedi, bekkenledd, kompleks rehabilitering og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Dagtilbod og poliklinikk, Moa

Etter avtale med Helse Midt-Norge, opna Muritunet ei dagavdeling på Moa i Ålesund januar 2018. Tilbodet er for personar som av ulike grunnar er best tent med eit dag eller poliklinisk tilbod, heller enn døgntilbod i Valldal. Rehabilitering vert gitt til dei som treng helsehjelp innan lunge/kols, livsstilsendring, kronisk muskel- og blautdelssmerter og arbeidsretta rehabilitering.

linkicon

Ekspertbistand

Når løysinga ikkje alltid gir seg sjølv. Den sjukemeldte og næraste leiar får hjelp frå ein eller fleire tilsette ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging. NAV gir tilskudd til ekspertbistand på inntil kr. 20.000, dersom ein arbeidstakar har lange eller hyppige sjukefråver.