Hjerterehabilitering ved Muritunet

 

Muritunet har hjerterehabilitering etter avtale med Helse Midt-Norge. Tilbodet er gruppebasert i døgnopphald med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter eit sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb). Primærhelsetenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

     

Vår dagavdeling på Moa, Ålesund

 

Muritunet har etter avtale med Helse Midt-Norge eit dagtilbod og poliklinikk på MOA, i Daaekvartalet. Nært Moa kjøpesenter og vis a vis Brages Bil og Cirkle K. Finn "den store grøne" hovudinngangen på nordsida av bygget, gå rett fram og opp trappa. Vi held til i 2. etg. til høgre når du kjem opp/ut av heisa.

Dagavd_2.etg(2).jpg

Pasientane vert her møtt av eit tverrfagleg team som består av 8 faggrupper:

Legespesialistar i indremedisin/lunge og fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, idrettspedagog, arbeidskonsulent og bachelor i ernæring.

Fleire har vidareutdanning innan kognitiv terapi og motiverande intervju.  Overføring og samhandling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.

Muritunet 1994 - 2019

 
25-jubileum.png

Muritunet opna dørene for dei første pasientar 13. juli 1994. Det har no gått 25 år sidan dette, og dagen vart feira onsdag 21. august i Martin Linge huset.  I sambandet med jubileet vart det gitt ut ein bok om korleis Muritunet blei etablert, samt klipp frå drifta desse åra mellom 1994 - 2019.  Forfattar Astor Furset.

Fritt behandlingsval

 

Det er «Fritt behandlingsval». Fritt behandlingsval gjer at ein pasient aktuell for spesialisthelseteneste har rett til å velge behandlingsstad. Pasientar kan velge mellom offentlege behandlingsstadar, private med avtale eller private som er godkjente av Helfo. Ring ev. informasjonstelefonen 800 HELSE (800 43 573).

Generelt om søknad og henvisningsrutiner

 

Muritunet er regulert etter lov om spesialisthelseteneste, arbeider etter avtale med Helse Midt Norge. Søknad frå fastlege eller avtalespesialistar for innbyggarar busett i Midt-Norge skal via RVE - Regional vurderingsenhet. Dette gjeld sjølv om ønska rehabiliteringsinstitusjon ligg i ein annan helseregion. Send henvisning elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til andre tenester ved helseføretaket. Søk på NHN adresseregister, eller finn RVE som en teneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.
Inntaksteamet ved Muritunet møter 1-2 gonger pr. veke. Det vert gjort skriftleg tilbakemelding.

     
$

Arbeidsretta rehabilitering

 

Muritunet held fram med arbeidsretta rehabilitering, men no etter direkte avtale med Helse Midt-Norge. Pasientane kan søkast enten som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal. Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Fastlege eller avtalespesialist kan søke via ReHR Henvisningsmottak i Levanger. Spesialisthelsetenesta ved sjukehusavdelinger/-leger kan søke direkte til Muritunet.

Celsius