Muskel/blautdelssmerter

 

Tilbodet er retta mot
-vaksne med behov for tverrfagleg samansett rehabilitering. Pasientane vert tilvist via primær- og/eller spesialist helsetjenesten.


Last ned Infoark for henvisande instans her.

Formålet med tilbodet
-vil vere å auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk, sosialt, i arbeid og utdanning. Pasientane skal bli kjent med korleis kognitive metodar kan brukast til å jobbe med eigen tankar, følelser og handlingar. Trening, bevisstgjering av eigne mønster i kvardagen, samt det å møte andre i liknende situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Alle vil få moglegheita til å utforske eigne ressursar, mestringsstrategiar og grenser i trygge omgjevnader. Tilbakeføring til, eller oppretthalding av arbeid/utdanning der det er aktuelt.

Eigenandel

Eigenandelen for dagopphald på Muritunet er kr. 150,- pr. dag. Muritunet har betalingsterminal. NB! Frikort-ordninga for helsetenester er forenkla fra 1. januar 2021. Dei to frikort-ordningane er blitt til ei ordning, med felles eigenandelstak kr. 2460,-for alle tenestene.

Søknad 
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00,

eller teamlear dagavdelinga, Ester Vinje tlf. 480 35 502

Celsius