ARR - Arbeidsretta rehabilitering

 

Både som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal.

Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Ordninga er retta arbeidstakarar som er sjukemeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordninga er å bringe sjukemeldte raskare tilbake i jobb, eller unngå sjukemelding.

Formål
Bidra til meistring av helsetilstanden og styrke pasienten si arbeidsevne. Fokus på samansette problemstillingar som er knytt til manglande arbeidsdeltaking, samt handtering av utfordringar/problem knytt til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, manglande tru på eigne evner, manglande mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgivar.

Organisering

Døgnbasert opphald på Muritunet med inntak kvar månad. Ein legg opp til fire vekers opphald med individuelle tilpassingar ut frå mål for opphaldet og faglege vurderingar.  Deltakarane blir følgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, psykolog, fysioterapeut, sjukepleiar, kognitiv terapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent og ernæringsfysiolog. Tilbodet bygg på teori og praksis innanfor områda arbeid og funksjonsfremjande aktivitet.

Før opphaldet blir det gjennomført ein samtale over video. Formålet med denne samtalen er å forberede deltakar på rehabiliteringsoppholdet og starte prosessen tidlig for å få mest mulig ut av tida på Muritunet. Deltakar vil bli kontakta ca. 2 veker før opphaldet.

Eksterne aktørar
Arbeidsretta rehabilitering  ved Muritunet inngår i ei samhandlingskjede i oppfølginga av sjukemeldte pasientar. Dette skal bidra til at pasienten sitt forløp tilbake i jobb skjer på ein koordinert og integrert måte med involvering av alle aktørar som har innverknad på prosessen. Kontakt med arbeidsplassen kan bidra til å støtte dialogen mellom den sjukmeldte og arbeidsgivar. For pasientar utan arbeid vil vi understøtte prosessen retta mot arbeidsmarknaden. Her kan fokus vere  karriererettleiing, samarbeid med NAV om eventuell arbeidsutprøving og jobbsøking. Omfang av kontakt vil vere ut frå pasienten og arbeidsgivar/NAV sine behov.

Søknad

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke direkte til Muritunet. 

Viktig informasjon i tillegg til søknaden: Arbeids- eller studiestatus (bruk vedlagt skjema), pasienten sin motivasjon og forventning om å kome tilbake i jobb, varigheit av sjukemelding og gradering, arbeidsoppgåver og stillingstype, nye utredninger som er gjort med betydning for opphaldet og planar for vidare oppfølging.  

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande opphaldet kan ein kontakte Teamleiar 2, Sara Grønningsæter, tlf 70 25 83 63. eller Inntakskontoret tlf 70 25 84 00

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 06.01.21- 03.02.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 03.02.21- 03.03.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 03.03.21- 31.03.21

Arbeidsretta rehabilitering

Tir. 06.04.21- 05.05.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 05.05.21- 02.06.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 02.06.21- 30.06.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 30.06.21- 18.08.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 18.08.21- 15.09.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 15.09.21- 13.10.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 13.10.21- 10.11.21

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 10.11.21- 08.12.21
Celsius