ARR - Arbeidsretta rehabilitering

 

Både som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal.

Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon.

Last opp infoark her.

Muskel-skjelettplager:
Gjeld alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar. Aldersgruppe: 18-67 år. Tilbodet er også retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Psykiske lidingar med følgande diagnoser:
P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstlidelse, P76 Depressiv lidelse og P78 Nevrasteni. Aldersgruppe: 18-67 år.  Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar jf. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Formålet med tilbodet
er å bidra til mestring av helsetilstanden og styrke pasienten si arbeidsevne. Fokus på samansette problemstillingar som er knytt til manglande arbeidsdeltaking, samt handtering av utfordringar/problem knytt til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, manglande tru på eigne evner, manglande mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgivar.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søkje direkte til MuritunetViktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. 

Ta ev. kontakt med Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 02.01.19- 30.01.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 30.01.19- 27.02.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 27.02.19- 27.03.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 27.03.19- 01.05.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 01.05.19- 29.05.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 29.05.19- 26.06.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 21.08.19- 18.09.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 18.09.19- 16.10.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 16.10.19- 13.11.19

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 13.11.19- 11.12.19
Celsius