ARR - Arbeidsretta rehabilitering

 

Nytt tilbod frå 1.1. 2018 både som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal.

Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon.

Last opp infoark her.

Muskel-skjelettplager:
Gjeld alle diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar. Aldersgruppe: 18-67 år. Tilbodet er også retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Psykiske lidingar med følgande diagnoser:
P01 Følelse angst/nervøs/anspent, P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget, P03 Depresjonsfølelse, P74 Angstlidelse, P76 Depressiv lidelse og P78 Nevrasteni. Aldersgruppe: 18-67 år.  Tilbodet er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar jf. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Formålet med tilbodet
er å bidra til mestring av helsetilstanden og styrke pasienten si arbeidsevne. Fokus på samansette problemstillingar som er knytt til manglande arbeidsdeltaking, samt handtering av utfordringar/problem knytt til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, manglande tru på eigne evner, manglande mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgivar.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.  Henvisning vert å sende direkte til Muritunet, og inntaksteamet tek ei rettigheitsvurdering av denne. Ved søknad om arbeidsretta rehabilitering eller behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med. Ta ev. kontakt med Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 17.01.18- 14.02.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 14.02.18- 14.03.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 14.03.18- 18.04.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 18.04.18- 23.05.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 23.05.18- 20.06.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 30.05.18- 27.06.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 08.08.18- 05.09.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 26.09.18- 24.10.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 24.10.18- 21.11.18

Arbeidsretta rehabilitering

Ons. 21.11.18- 19.12.18
Celsius