Kompleks rehabilitering

 

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tek imot enkelte pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagte forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet.

Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.


Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søkje via:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved ev. spørsmål ta kontakt med RVE, tlf.: 80 03 00 61, mandag - fredag: 09:00-15:00

Eller ta kontakt med inntakskontoret Muritunet, tlf. 70 25 84 00

Celsius