Kompleks rehabilitering

 

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tek imot enkelte pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagte forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet. Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 02.01.19- 23.01.19

Kroniske smerter

Ons. 13.02.19- 06.03.19

Kroniske smerter

Ons. 06.03.19- 27.03.19

Kroniske smerter

Ons. 24.04.19- 15.05.19

Kroniske smerter

Ons. 05.06.19- 26.06.19

Kroniske smerter

Ons. 26.06.19- 17.07.19
Celsius