Kompleks rehabilitering

 

Tilbodet er retta mot vaksne med behov for kompleks rehabilitering. Muritunet tek imot enkelte pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagte forløp. Fortrinnsvis direkte frå spesialisthelsetenesta.

Formålet med tilbodet er betra funksjons- og meistringsevne med mål om å bli meir sjølvstendig og sjølvhjelpt i dagleglivet. Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er viktige mål der dette er aktuelt.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 03.01.18- 24.01.18

Kroniske smerter

Ons. 24.01.18- 14.02.18

Kroniske smerter

Ons. 14.02.18- 07.03.18

Kroniske smerter

Ons. 07.03.18- 28.03.18

Kroniske smerter

Ons. 02.05.18- 30.05.18

Kroniske smerter

Ons. 01.08.18- 22.08.18

Kroniske smerter

Ons. 19.09.18- 10.10.18

Kroniske smerter

Ons. 31.10.18- 21.11.18
Celsius