Bekkenleddsplager

 

Vi har heilt frå 2006 hatt gruppebasert rehabiliteringstilbod for kvinner med langvarige bekkenleddsplager. Tilbodet er utarbeidt i samband med fysioterapeut, Phd Britt Stuge, og er landsdekkande. Aktivitetstilbodet blir tilrettelagt for kvar enkelt deltakar.

Målgruppe
Kvinner med langvarige bekkenleddsplager etter svangerskap.

Formål

Tilbodet skal auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Å bli kjend med korleis kognitive metodar påverkar tankar, følelsar og åtferd. Korleis trening, bevissstgjering av eige aktivitetsnivå og det å møte andre i same situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Pasientane får teste eigen kapasitet, utforske ressursar og grenser i trygge omgjevnader. Fokus på tilbakeføring til eller å oppretthalde arbeid/ utdanning der det er aktuelt. 

Organisering 

Tilbodet er døgnbasert og varer i 4 veker. Vår tilnærming er rehabilitering med kognitiv terapi. Deltakarane blir fulgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, kognitiv terapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, idrettspedagog og arbeidskonsulent. 

Hovedmål

 • Auka kunnskap, bevisstheit og funksjonsnivå.
 • Tileigne seg positive meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag.
 • Bidra til auka meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt.

Tiltak

 • Individuelt tilpassa trening og tøying
 • Bevissgjering bevegelsesmønster
 • Bevissgjering aktivitetsmønster
 • Varmtvassbasseng
 • Bevegelse og avspenning i gymsal
 • Turar i friluft

Lærings og dialoggrupper der sentrale tema er

 • Bekkenet sin anatomi og funksjon
 • Treningslære
 • Smerte
 • Ergonomi
 • Energiøkonimisering
 • Kognitiv terapi
 • Kvardagsmeistring

Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søkje til:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved spørsmål ta kontakt med
Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00, eller teamleiar 2, Sara Grønningsæter på tlf. 70 25 83 63

Bekkenleddsplager

Tor. 04.03.21- 05.05.21

Bekkenleddsplager

Ons. 15.09.21- 13.10.21
Celsius