Langvarige muskel- og blautdelssmerter

 

Muritunet har gjennom fleire år tilbudt rehabilitering av pasientar med kroniske smerter. Tilbodet er døgnbasert i Valldal eller dagbasert på Moa i Ålesund. Primærhelsetenesta kan òg bestille vurderingsopphald. Tilbodet vert gitt både individuelt og i gruppe med individuell oppfølging til vaksne med samansett rehabiliteringsbehov og som treng tverrfaglig tilnærming.

Formål
Tilbodet skal auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Å bli kjend med korleis kognitive metodar påverkar tankar, følelsar og åtferd. Korleis trening, bevisstgjering av eige aktivitetsnivå og det å møte andre i same situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Pasientane får teste eigen kapasitet, utforske ressursar og grenser i trygge omgjevnader. Fokus på tilbakeføring til eller å oppretthalde arbeid/utdanning der det er aktuelt.

Organisering
Tilbodet er døgnbasert og varer i 3 veker. Vår tilnærming er rehabilitering med kognitiv terapi.

Deltakarane blir fulgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, kognitiv terapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, idrettspedagog og arbeidskonsulent.

Hovudmål

  • Bevisstgjering av eigne tankemønster og korleis desse påverkar ein i kvardagen
  • Auke funksjon og livskvalitet på tross av smerte
  • Tileigne seg meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag
  • Erfare fysisk aktivitet som eit nyttig verkemiddel for bedre helse
  • Personleg utvikling
  • Auke av meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt

Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søkje via:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE - Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved ev. spørsmål ta kontakt med RVE, tlf.: 80 03 00 61
mandag - fredag: 09:00-15:00

Kontaktpersonar

Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande opphaldet kan ein kontakte Teamleiar 2, Sara Grønningsæter, tlf 70 25 83 63. eller Inntakskontoret tlf 70 25 84 00

Kroniske smerter

Ons. 06.01.21- 27.01.21

Kroniske smerter

Ons. 17.02.21- 10.03.21

Kroniske smerter

Ons. 07.04.21- 28.04.21

Kroniske smerter

Ons. 05.05.21- 26.05.21

Kroniske smerter

Ons. 19.05.21- 09.06.21

Kroniske smerter

Ons. 16.06.21- 07.07.21

Kroniske smerter

Ons. 04.08.21- 25.08.21

Kroniske smerter

Ons. 15.09.21- 06.10.21

Kroniske smerter

Ons. 13.10.21- 03.11.21

Kroniske smerter

Ons. 27.10.21- 17.11.21

Kroniske smerter

Ons. 24.11.21- 15.12.21
Celsius