Fagsamansetting

 

Tverrfagleg, spesialisert rehabilitering (TSR).

Overlege med spesialitet i psykiatri, sosialmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering samordner inntaksteam med møter 2 gongar pr. veke

Fagpersonell elles:

 • sjukepleiarar
 • helsesekretærar
 • legespesialist lunge og indremedisin
 • fysioterapeutar
 • ergoterapeutar
 • arbeidskonsulentar
 • institusjonskokkar
 • sosionom
 • idrettspedagogar
 • dietist
 • bachelor i ernæring
 • psykolog,
 • lege
 • rehabmedarbeidarar
Celsius