Fagsamansetting

 

Tverrfagleg, spesialisert rehabilitering (TSR).

Overlege med spesialitet i psykiatri, sosialmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering samordner inntaksteam med møter 2 gongar pr. veke

Fagpersonell elles:

 • sjukepleiarar
 • helsesekretærar
 • legespesialist lunge og indremedisin, fysikalsk medisin og allmenmedisin
 • fysioterapeutar
 • ergoterapeutar
 • arbeidskonsulentar
 • ernæringskokkar
 • sosionom
 • idrettspedagogar
 • klinisk ernæringsfysiolog 
 • bachelor i ernæring
 • psykologspesialist
 • lege
 • rehabmedarbeidarar
Celsius