Forsking og utvikling

Muritunet jobbar for at forsking og utvikling, FoU, skal bidra til dynamiske og framtidsretta rehabiliteringstenester. FoU er med på å sikre kontinuerlig god kvalitet på rehabiliteringstenestene vi tilbyr. Muritunet jobbar difor i nært samarbeid med helseføretak, nasjonale kompetansesenter, høgskular og universitet og andre forskingsinstitusjonar for å utvikle og formidle kunnskapsbaserte teneste. Muritunet tilstrevar å bidra til utvikling i praksisfeltet innanfor rehabilitering og utvikling av politikk lokalt og nasjonalt.

Kontakttelefon: 70 25 83 89 // 46 88 09 22

Celsius