Hjerte

tilbud Døgntilbod sted Valldal

Mål for opphaldet

Å betre fysisk kapasitet i tråd med eventuelle restriksjonar.

Målgruppe Målgruppe

INDIKASJONAR

 • Hjerteinfarkt  - utan store sequele (sjå kontraindikasjoner)
 • Hjertesvikt NYHA-klasse II-III
 • PCI - ukomplisert
 • ACB-opererte - ukomplisert
 • Stabil angina pectoris
 • Klaffeopererte 
 • Hjertetransplanterte - stabilisert
 • Vaksne med medfødt hjertefeil
 • Rytmeforstyrring/pacemaker/ICD


KONTRAINDIKASJONAR

(a=absolutte og r=relative)

 • Ustabil angina pectoris (a)
 • Vanskelig kontrollerbare arytmiar (r)
 • Alvorlig aortastenose (a)
 • Ustabil og alvorlig hjertesvikt (a)
 • Stort aortaaneurisme eller venstre ventrikkelaneurisme i tidleg fase (r)
 • Ukontrollert hypertensjon (r)
 • Akutt myokarditt eller perikarditt (a)
 • Psykisk tilstand som gjer rehabilitering vanskeleg (r)
 • Pågåande stoffmisbruk (r)
 • Muskel-/skjelettliding som gjer deltaking vanskeleg (r)
Organisering Organisering
 • TIlbodet er gruppebasert med individuell tilretteleggeing for vaksne pasientar direkte etter sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase 2A og 2B).
 • Intervensjonen vil bestå av medisinsk kartlegging og testing, rettleia av fysisk aktivitet (med individuell tilpassa intensitet) og relevant undervinsing. Aktivitet og undervisning vert lagt opp med tanke å overføringsverdi til heimesituasjon. Overføring og samhnadling med aktuelle aktørar vil vere sentralt.  
 • Objektivt ønskjer ein å sjå endring i fysisk kapasitet målt gjennom maksimal gangdistanse på 6 minutters gangtest. 
 • For tilpasse intensitet i trening vert det gjennomført ergospirometri (CPET) dersom det ikkje føreligg kontraindikasjonar.   

Søknad

Avdelingar i spesialisthelsetenesta søkjer direkte til Muritunet.

Frå poliklinikk skal henvisningar gå til regional vurderingsenhet HMN (RVE) for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikkje er i eit forløp der rehabilitering kommer som ei naturlig følgje. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".

Fastlege og avtalespesialistar søkjer via regional vurderingseining HMN.
Henvis pasienten elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester. Henvisninga skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 
Dersom elektronisk henvisning ikke kan nyttast, send henvisninga til:

Regional vurderingsenhet for rehabilitering
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 3, tlf. 41 86 54 58