Kompleks rehabilitering

Mål for opphaldet

Å bygge meistringsstrategiar som kan bidra til betre helse og livskvalitet, og å oppretthalde aktivitet i kvardagen og i arbeidslivet.

Målgruppe Målgruppe
  • Vaksne med eit komplekst sjukdomsbilete og nedsett funksjonsevne som følgje av skade eller alvorleg sjukdom og med behov for spesialisert rehabilitering. 
  • Pasienten skal vere ferdig utreda og medisinsk stabil. 
  • Muritunet tek imot pasientar med Barthel ADL-skår ned mot 6 i planlagt forløp.
Organisering Organisering
  • Pasientar kan få assistanse og tilrettelegging i samband med til dømes i ADL, postoperativ observasjonar, sår-skift/kontroll, smertelindring- og smertemeistringstiltak, oppfølging  av følgjetilstandar etter skade på indre organ og/eller perifere nervar som ein del av tilbodet.
  • Muritunet har sjukepleiar på vakt 24-timar i døgnet.
  • Kartlegging av behov for tiltak i heimen vert gjort i samarbeid med primærhelsetenesta og hjelpemiddelsentralen.
  • Individuell plan (IP) vert initiert ved behov.

Søknad

Avdelingar i spesialisthelsetenesta søkjer direkte til Muritunet.
Frå poliklinikk skal henvisningar gå til RVE for rettigheitsvurdering, dersom pasienten ikkje er i eit forløp der rehabilitering kommer som ei naturlig følgje. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassa "Henvisninger og søknader RVE".

Fastlege og avtalespesialistar søkjer via regional vurderingsenhet HMN.
Henvis pasienten elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester. Henvisninga skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 

Dersom elektronisk henvisning ikke kan nyttast, send henvisninga til:

Regional vurderingsenhet for rehabilitering
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Om fleire spørsmål:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 1, tlf. 41 86 54 56