Kreft

Mål for opphaldet

Opphaldet skal gi auka kunnskap, bevisstgjering og meistring rundt eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Mål er mellom anna å lære meistringsstrategiar for å tilpassa dosering av aktivitet i forhold til noverande tålegrense.

Målgruppe Målgruppe

Vaksne personer som gjennomgår eller har avslutta kreftbehandling og som opplever seineffektar som trøttleik/ fatigue, angst, depresjon samt utfordringer i forhold til ernæring. 

Tilbodet vert òg retta mot palliative pasienter. Der er inga avgrensing i forhold til kreftdiagnose.

Søknad

Spesialisthelsetjenesta kan søke direkte til Muritunet.

Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke.

Kommuneleger/ fastleger kan søkje via: 
Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Dersom det er aktuelt med lymfødembehandling som eit ledd i rehabiliteringsforløpet skal vurdering frå onkolog/ kirurg eller fysioterapeut følge søknaden. 

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 2, tlf. 41 86 54 57
ikon
E-post Team 2, Team 2