Arbeidsretta rehabilitering - dagtilbod og poliklinikk

 

Arbeidsretta rehabilitering er for deg som vil jobbe, sjølv om du strever med helsa. Tilbodet er for deg som står i fare for å bli, eller har blitt sjukmeldt, eller mottek AAP.

Alder 18-67 år.

Dagbasert arbeidsretta rehabilitering, eller poliklinisk oppfølging:

Meistring av helse-tilstand og styrking av arbeidsevne gjennom

  • Undervisning 
  • Fysisk aktivitet
  • Rettleiing 

Strever du med smerter, nedstemthet eller bekymringsanker i  ein slik grad at det er vanskelig å stå i jobb slik du ønsker? 
Då kan arbeidsretta rehabilitering vere noko for deg. Vi er eit tverrfagleg samansatt team som vil samarbeide med deg med å sortere i utfordringer, ressurser og moglegheiter. Målet er auka arbeidsevne og meistring av eigen situasjon.

Organisering
Dagbasert opplegg på Muritunet, avdeling Moa. Her kan du velje mellom dagbasert grupperehabilitering og individuell poliklinisk rehabilitering. 
I gruppe er det åtte vekers forløp med oppmøte to dagar og tre dagar annakvar veke.  Innhaldet i timeplanen vil vere med individuelle tilpassingar ut frå mål for rehabiliteringa og faglege vurderingar. I poliklinikk blir varighet på oppfølging, antall dagar pr mnd. og innhaldet i timeplanen tilpassa i samråd med deg. I teamet jobber lege, fysioterapeut, sjukepleiar, kognitiv terapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent, psykolog og ernæringsfysiolog.

Eksterne aktørar  
Gjennom forløpet har vi kontakt med arbeidsplasssen og Nav-veileder i saker der det er hensiktsmessig. For dei utan arbeid vil vi understøtte prosessen retta mot arbeidsmarknaden. Her kan fokus vere  karriererettleiing, samarbeid med NAV om eventuell arbeidsutprøving og jobbsøking. 

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande 
opphaldet kan ein kontakte:        
Teamleiar Ester Vinje Nilsen  tlf. 48 03 55 08
Inntakskontoret                       tlf. 70 25 84 00.

Eigenandel

Eigenandelen for dagopphald på Muritunet er kr. 150,- pr. dag. Muritunet har betalingsterminal. Beløpet går inn i Eigenandelstak 2, som er kr. 2176,- i 2020.

Eigenandel for poliklinisk konsultasjon er kr 375,- pr. konsultasjon.  Du betaler for maks. 2 eigenandelar i eit poliklinisk forløp.  Poliklinikk går under eigenandelstak 1, totalt kr 2460,- i 2020.

Søknad
Fastlege/behandlande lege henviser direkte til Muritunet v/Inntakskontoret, Grandegata 58, 6210 Valldal

Celsius