Arbeidsretta rehabilitering - døgntilbod

 

Meistring av helsetilstand og styrking av arbeidsevne gjennom:

  • Undervisning
  • Fysisk aktivitet
  • Rettleiing
  • Sosial øving

Målgrupper:

Vanlege psykiske lidingar

Tilbodet for personar med angst, psykisk ubalanse og depresjon. Er og retta mot pasientar med allmenne og uspesifiserte symptom og plagar der psykologiske og sosiale mekanismar synes å være sentrale i å oppretthalde lidinga.

Muskel– skjelettlidingar

Tilbodet til personar med plagar i muskel,- skjellettsystemet og allmenne og uspesifiserte symptom og plagar der psykologiske og sosiale mekanismar synes å vere sentrale i å oppretthalde lidinga. 


Tilbodet er for dei som står i fare for/har blitt sjukmelde, eller mottek AAP på grunn av vanlege psykiske lidingar og muskel- skjelettlidingar.  Aldersgruppe 18-67 år, viss målet til deltakar er å kome tilbake i jobb, heilt eller delvis!

Målsetting
Formålet med tilbodet er å bidra til meistring av helsetilstanden og styrke pasienten si arbeidsevne. Fokus på samansette problemstillingar knytt til manglande arbeidsdeltaking, handtering av utfordringar relatert til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, tru på eigne evner, meistring og behov for samhandling mellom helseteneste, NAV og arbeidsgivar.

Organisering
Døgnbasert opphald på Muritunet med inntak kvar månad. Ein legg opp til fire vekers opphald med individuelle tilpassingar ut frå mål for opphaldet og faglege vurderingar. Deltakarane blir følgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, psykolog, fysioterapeut, sjukepleiar, kognitiv terapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent og ernæringsfysiolog. Tilbodet bygg på teori og praksis innanfor områda arbeid og funksjonsfremjande aktivitet.

Før opphaldet blir det gjennomført ein samtale over video. Formålet med denne samtalen er å forberede deltakar på rehabiliteringsoppholdet og starte prosessen tidlig for å få mest mulig ut av tida på Muritunet. Deltakar vil bli kontakta ca. 2 veker før opphaldet.

Eksterne aktørar
Arbeidsretta rehabilitering ved Muritunet inngår i ei samhandlingskjede i oppfølginga av sjukemeldte pasientar. Dette skal bidra til at pasienten sitt forløp tilbake i jobb skjer på ein koordinert og integrert måte med involvering av alle aktørar som har innverknad på prosessen. Kontakt med arbeidsplassen kan bidra til å støtte dialogen mellom den sjukmeldte og arbeidsgivar.

For pasientar utan arbeid vil vi understøtte prosessen retta mot arbeidsmarknaden. Her kan fokus vere karriererettleiing, samarbeid med NAV om eventuell arbeidsutprøving og jobbsøking. Omfang av kontakt vil vere ut frå pasienten og arbeidsgivar/NAV sine behov.

Innsøk:
Fastlege/behandlande lege henviser direkte til Muritunet ved inntakskontoret.

Kontaktpersonar
Ved ønskje om ytterlegare informasjon vedrørande opphaldet kan ein kontakte;
Teamleiar Sara Grønningsæter tlf. 70 25 83 63
Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00.

Celsius