Kroniske bekkenleddsplager - døgntilbod

 

Tiltak

 • Individuelt tilpassa trening og tøying
 • Bevissgjering bevegelsesmønster
 • Bevissgjering aktivitetsmønster
 • Varmtvassbasseng
 • Bevegelse og avspenning i gymsal
 • Turar i friluft

Lærings og dialoggrupper der sentrale tema er

 • Bekkenet sin anatomi og funksjon
 • Treningslære
 • Smerte
 • Ergonomi
 • Energiøkonimisering
 • Kognitiv terapi
 • Kvardagsmeistring

Målgruppe

Kvinner med langvarige bekkenleddsplager.

Organisering

 • Tilbodet består av eit kurs på 4 veker
 • Kvinner med bekkenleddsplager kjem frå heile landet for å delta på gruppetibodet vårt.
 • Vi kjenner ikkje til andre liknande rehabiliteringsopphald i Norge.

Føremål hovudkurs

 • Fokuset under opphaldet er å lære grunnprinsipp rundt trening.
 • Vi ser på deltaking i kvardagens aktivitetar.
 • Bevisstgjering av bevegelsesmønster og betre funksjonsnivå.
 • Auka sjølvopplevd livskvalitet.

Overordna mål

 • Auka kunnskap, bevisstheit og funksjonsnivå.
 • Tileigne seg positive meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag.
 • Bidra til auka meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt.

Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søkje til:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved spørsmål ta kontakt med
Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00, eller teamleiar 2, Sara Grønningsæter på tlf. 70 25 83 63


Celsius