Kroniske bekkenleddsplager - døgntilbod

 

Tiltak

 • Individuelt tilpassa trening og tøying
 • Bevissgjering bevegelsesmønster
 • Bevissgjering aktivitetsmønster
 • Varmtvassbasseng
 • Bevegelse og avspenning i gymsal
 • Turar i friluft

Lærings og dialoggrupper der sentrale tema er

 • Bekkenet sin anatomi og funksjon
 • Treningslære
 • Smerte
 • Ergonomi
 • Energiøkonimisering
 • Kognitiv terapi
 • Kvardagsmeistring

Målgruppe

Kvinner med langvarige bekkenleddsplager etter svangerskap.

Formål

Tilbodet skal auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Å bli kjend med korleis kognitive metodar påverkar tankar, følelsar og åtferd. Korleis trening, bevisstgjering av eige aktivitetsnivå og det å møte andrei samme situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Pasientane får teste eigen kapasitet, utforske ressursar og grenser i trygge omgjevnader. Fokus på tilbakeføring til eller å oppretthalde arbeid/ utdanning der det er aktuelt. 


Organisering

Tilbodet er døgnbasert og varer i 4 veker. Vår tilnærming er rehabilitering med kognitiv terapi. Deltakarne blir fulgt opp av eit tverrfaglig team beståande av lege, kognitiv terapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, idrettspedagog og arbeidskonsulent. 


Hovedmål

 • Auka kunnskap, bevisstheit og funksjonsnivå.
 • Tileigne seg positive meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag.
 • Bidra til auka meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt.

Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søkje til:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved spørsmål ta kontakt med
Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00, eller teamleiar 2, Sara Grønningsæter på tlf. 70 25 83 63


Celsius