Langvarig muskel og blautdelssmerte - døgntilbod

 

Aktivitetstilbodet

Individuelt tilpassa timeplan:

 • Variert fysisk aktivitet
 • inne og ute
 • Bassengtrening
 • Øvingar etter psykomotoriske prinsipp
 • Avspenning
 • Gode høve for eigenaktivitet/eigentrening

Undervisning og samtalegrupper:

 • Kognitiv terapi
 • Smerte
 • Stress
 • Søvn
 • Sjølvbilde
 • Sunt kosthald
 • Energiøkonomisering

Formål
Tilbodet skal auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Å bli kjend med korleis kognitive metodar påverkar tankar, følelsar og åtferd. Korleis trening, bevisstgjering av eige aktivitetsnivå og det å møte andre i same situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Pasientane får teste eigen kapasitet, utforske ressursar og grenser i trygge omgjevnader. Fokus på tilbakeføring til eller å oppretthalde arbeid/utdanning der det er aktuelt.

Organisering
Tilbodet er døgnbasert og varer i 3 veker. Vår tilnærming er rehabilitering med kognitiv terapi.
Deltakarane blir fulgt opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, kognitiv terapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, idrettspedagog og arbeidskonsulent.

Hovudmål

 • Bevisstgjering av eigne tankemønster og korleis desse påverkar ein i kvardagen
 • Auke funksjon og livskvalitet på tross av smerte
 • Tileigne seg meistringsstrategiar for å oppretthalde/oppnå ein aktiv kvardag
 • Erfare fysisk aktivitet som eit nyttig verkemiddel for bedre helse
 • Personleg utvikling
 • Auke av meistringsevne, sjølvstende og deltaking fysisk, psykisk og sosialt

Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søkje via:

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE - Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Ved ev. spørsmål ta kontakt med RVE, tlf.: 80 03 00 61
mandag - fredag: 09:00-15:00

Kontaktpersonar
Ved ønske om ytterlegare informasjon kontakt
Teamleiar 2, Sara Grønningsæter, tlf 70 25 83 63. eller Inntakskontoret tlf 70 25 84 00


Celsius