Forskningsprosjekt

"Digital rehabilitering- Følgeforsking VR". Muritunet deltek i ein forskingsstudie der formålet med prosjektet er å undersøke om korleis virtual reality (VR) gjennom trening og aktivitet kan bidra til betre kognitiv fungering. 

For meir informasjon, sjå video i denne lenka

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for Arbeidsretta Rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2022-2023. 

"RehabNytte". Muritunet deltek i ein multisenterstudie der formålet er å undersøke kva som kan bidra til bedre og meir effektive rehabiliteringstjenester. 

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2019-2021. For meir informasjon trykk her.  

"LIVSARR".  Ph.D prosjekt der formålet er å undersøke kva som påverkar arbeidsevna til personar som står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet direkte eller indirekte grunna kroppsmasseindeks over 30. «Vil livsstilsendring ha ein samanheng med å vere i arbeid? Livsstilsfaktorar som påverkar arbeidsdeltaking» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.  

Tre fagfellevurderte artiklar er publisert. 

"BRIDGE". Ein randomisert, kontrollert studie for å betre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering for personar med skade, sjukdom og plagar i muskel- og skjelettsystemet. 

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.  

Fagfellevurdert artikkel er publisert.

"KARR". Medisinsk kvalitetsregister for arbeidsretta rehabilitering.

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-d.d.// For meir informasjon trykk her.    

"FARVE". «Arbeid som integrert del av framtidas helseteneste for personar med fedme grad II og III» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Datainnsamling avslutta 2018. Publiseringsarbeid i prosess. // For meir informasjon trykk her.  

"MUSTUD". Ein pilotstudie der ein kartlegg omfanget av og følgjer målevariablar som skildrar subjektive og objektive forhold om helsa til sjukleg overvektige, med særskild vekt på lungefunksjon.

Prosjektleiar: Finn Wammer // Datainnsamling avslutta 2015. 

Fagfellevurdert artikkel er publiserte.