Verdiar

Raus - Grensesprengende - Styrkande

Visjon

Bidra til aktiv samfunnsdeltaking for våre pasientar

Samfunnsansvar

Muritunet AS stiller seg bak "openhetsloven" sitt formål om å fremme respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i heile verdikjeda, samt å sikre våre interessenter tilgang på informasjon.

Eigarar

Muritunet er eit ideelt aksjeselskap som er eigd av: Møre og Romsdal Fylkeskommune (22%), Norddal Kommune (18%) Nasjonalforeninga for folkehelsa (22%). Alle kommunar i Møre og Romsdal eigarar i Muritunet AS, samt ein del private personar og organisasjonar.

Styre

Styret i Muritunet består i dag av følgande representantar. Styreleiar- Kirsti Slotsvik Nestleiar- Arne Sandnes Medlem- Ingunn Øye Medlem- Geir Østrem Medlem- Tove Henøen Medlem- Anett Steinnes Medlem- Ester Reidun Nilsen

Brukarutvalet (BU)

Brukarane si erfaring og kompetanse skal nyttast i planlegging og tilrettelegging av meistrings- og rehabiliteringstilbod i Muritunet, for å oppnå betre kvalitet på tenestene. BU 2023 - 2024: Janne Remøy Endresen (SAFO) leiar, e-post: janne@endres1.no Vara: Olav Amund Myklebust (SAFO) Ingrid Løset (Mental Helse), nestleiar. Vara: Odd Arne Grande (FFO/ LHL) Greta Garnes (Kreftforeningen) Vara: Ann Helene Skaare (FFO/ Kreftforeningen) Sveinung Vemøy, Muritunet, er sekretær for utvalet.

Om Muritunet

Muritunet er eit rehabiliteringssenter som arbeider for betring av helse. Sidan 1994 har 25 000 menneske fått helsehjelp frå Muritunet. I dag har Muritunet ein avdeling i Valldal og ein dagavdeling med poliklinikk på Moa, som vart opna i 2018. Eit dyktig fagleg team med behandlarar gjer at vi kan vise til gode resultat for pasientane våre. Forskings- og utviklingsavdelinga vår arbeider tett med teamet og pasientane for å rapportere inn tal til forskinga vå

Kva vil det seie å vere eit ideelt aksjeselskap?

Kva vil det seie å vere eit ideelt aksjeselskap?

  • Eventuelt overskot skal gå tilbake til utviklinga av organisasjonen.
  • Selskapet blir driven på ein ideell basis, og har ikkje kommersiell vinning som formål.
  • Det skal ikkje delast ut utbytte, og selskapets midlar skal ikkje på nokon annan måte overførast til aksjonærane.
  • Ved oppløysing av selskapet skal selskapets midlar stillast til disposisjon for realisering av verksemd som er i tråd med det første avsnittet i denne paragrafen.
Kva er Muritunet føremål?

Kva er Muritunet føremål?

Institusjonen skal yte medisinsk behandling og tilby ulike former for helsefremjande og sjukdomsførebyggjande tenester som ein del av det totale helsetilbodet i landsdelen. Hovudfokuset skal vere på spesialisert rehabilitering, opptrening og opplysning, samt verksemd som er i samanheng med dette.