Om søknad, ventetider og fritt behandlingsval

 

Rehabilitering er med i ordninga «Fritt behandlingsvalg». Denne har informasjonstelefonen 800 HELSE (800 43 573). Fritt behandlingsval gjer at ein pasient aktuell for spesialisthelseteneste har rett til å velge behandlingsstad. Pasientar kan velge mellom offentlege behandlingsstadar, private med avtale og private som er godkjente av Helfo.

Fastlegar og avtalespesialistar

Henvisninger til Muritunet frå fastlegar og avtalespesialistar for innbyggarar i Midt-Norge sendast til Regional vurderingsenhet (RVE). Unntak er henvisninger til arbeidsretta rehabilitering, som skal sendast direkte til Muritunet. Henvisninger som gjeld sjukeleg overvekt blir vurdert  på fedmepoliklinikken ved pasienten sitt lokale helseforetak, som henviser aktuelle pasientar vidare til rehabilitering.

Henvis pasienten elektronisk på same måte som du opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester ved helseføretaket. Den skal sendast til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 
Dersom elektronisk henvisning ikkje kan nyttast, send den til :

     Regional vurderingsenhet for rehabilitering
     Helse Nord-Trøndelag HF
     Postboks 333
     7601 Levanger

Webside RVE: Regional vurderingsenhet

Opne Sjekkliste for henvisning

Poliklinikkar

Poliklinikkar i helseforetaket skal sende henvisninger til RVE for rettigheitsvurdering, dersom pasienten ikkje er i eit forløp der rehabilitering kommer som ein naturlig følgje. Bruk poliklinisk notat, vel sjukehuseining Levanger og send den elektronisk til postkassa "Henvisninger og søknader RVE".

NB! Frå andre helseregionar, sender ein søknaden til eigen region sitt henvisingsmottak. 

Sjukehusavdelingar
Henvisninger frå Helse Møre og Romsdal, St. Olavs, samt andre regioner sine sjukehusavdelingar sender ein direkte til Muritunet.

Viktig informasjon i tillegg til søknaden ved arbeidsretta rehabilitering: 

Arbeids- eller studiestatus (bruk vedlagt skjema), pasienten sin motivasjon og forventning om å kome tilbake i jobb, varigheit av sjukemelding og gradering, arbeidsoppgåver og stillingstype, nye utredninger som er gjort med betydning for opphaldet og planar for vidare oppfølging.

Adresse:

     Muritunet
     Grandegata 58
     6210 Valldal

Ventetider for ulike målgrupper finn du oppdatert her: (helsenorge.no)

Celsius