Forskningsnytt; Arbeid og livsstilsendring
_AFH4689.jpg

Forskningsnytt; Arbeid og livsstilsendring

 

I perioden fra 2014 til 2017 har Muritunet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering gjennomført en randomisert kontrollert studie der formålet har vært å undersøke hvorvidt det å tilføre en arbeidsintervensjon i et allerede eksisterende livsstilstilbud ved Muritunet, vil bidra til endring i arbeidsdeltakelsen ut over den endring livsstilstilbudet medfører. Prosjektet er finansiert med FoU midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Datamaterialet er nå ferdig analysert og resultatene fra den kvantitative delen av studien viser at de deltakerne som fikk arbeidsintervensjon under studieforløpet hadde en større helsemessig gevinst enn de som ikke hadde arbeidsintervensjon.

Resultatene i fra den kvalitative delstudien identifiserte tre temaer på hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltagelse hos deltakerne. Forhold som hemmer handler om manglende anerkjennelse, helse som hindring, og det å føle seg annerledes. Forhold som fremmer handler om anerkjennelse, erfaringer med at livskvaliteten forbedres, og at kunnskap og mestring bevisstgjør og gir selvtillit. Kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg i løpet av tiltaksperioden er helsefremmende mestringsressurser. Spørsmålet er om mestringsressursene er internaliserte, eller ytre styrt. Et ubesvart spørsmål som i fremtiden fortjener nærmere fokus i videre studier.
Kunnskapsbidraget fra denne studien er at arbeidsintervensjon bør være et fast element i fremtidig livsstilsbehandling av sykelig overvektige. Arbeidsfokuset bør tydeliggjøres, gjerne allerede ved innsøking til livsstilsbehandling.

Kortversjon av rapporten finn du her.

Celsius