Søk Arbeidsretta rehabilitering direkte til Muritunet
Nyheit_jan-19.png

Søk Arbeidsretta rehabilitering direkte til Muritunet

 

Arbeidsretta rehabilitering kan søkast anten som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal.
Målsetting er at ein arbeidstakar som er sjukemeldt, eller som står i fare for å bli sjukemeldt, raskare skal kunne komme tilbake på jobb eller til studiar. Tilbodet er særleg retta mot pasientar som har muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Ved søknad er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med.
Henvisning kan sendast direkte til Muritunet, og vi gjer ei rettigheitsvurdering i inntaksteamet. Ta ev. kontakt med Inntakskontoret tlf. 70 25 84 00.

Celsius