Tverrfagleg, spesialisert rehabilitering (TSR)
Pasienten flyter på rygg i bassenget, og får samtidig nakkebehandling av fysioterapeut

Tverrfagleg, spesialisert rehabilitering (TSR)

 

Vår medlemsorganisasjon Virke har arbeidt aktivt for å påvirke for TSR i framtidige rehabiliteringsplanar

Den som er blitt svekka av sjukdom eller andre plager, må sjølv gjere ein innsats for å finne tilbake til dei gode kvardagane og det gode livet. Dette gjeld anten du skal tilbake til eit normalt liv, eller om du må skape eit nytt liv ut i frå nye føresetnader. Dette er meir enn kvardagsrehabilitering. Gjennom meir enn 20 år har vi på Muritunet lært at det å komme tilbake handlar om 25% fysisk trening og 75% mentale endringsprosessar. Vi gjennomfører difor vår 7-trinns rehabiliteringsprosess gjennom eit tett samarbeid i 3 tverrfaglege team. Dette er i samsvar med Helsedirektoratet sine retningslinjer for rehabilitering: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabi... Sjå også notat fråVirke: http://www.virke.no/virkemener/hoeringer/Documents... Vedr. fritt rehabiliteringsval: http://www.virke.no/virkemener/Sider/Regjeringen-f...

Celsius