Mål for oppholdet

Auka livskvalitet gjennom meistring og deltaking i eigen kvardag.

Tiltak

Variert fysisk aktivitet og avspenning individuelt og i gruppe. Undervisning med tema relatert til helse, arbeid og livsmeistring. Individuell rettleiing og oppfølging. 

Organisering

Tilbodet er døgnbasert og varer i 3 veker.

Det blir gitt både i gruppe og individuelt, med oppfølging til vaksne med samansette rehabiliteringsbehov som treng tverrfagleg tilnærming.

Eit tverrfagleg team sett saman av spesialfysioterapeut, osteopat, idrettspedagog, spesialsjukepleiar, bachelor i ernæring, arbeidskonsulent, ergoterapeut, legespesialist og psykologspesialist samarbeida om å følge opp pasienten under opphaldet. 

Kontakt med eksterne

Sambuar/ektefelle/andre er velkommen til å kontakte teamet for ein samtale i lag med pasient. 

Kontakt blir ved behov etablert med eksterne samarbeidspartar som fastlege, pårørande, NAV, arbeidsgivar eller andre som er viktige i rehabiliteringsprosessen. 

Eigenandel Eigenandel
  • Personar innsøkt via avtale med Helse Midt-Norge RHF har ein eigenandel på kr 150,- per døgn i 2022.   
  • Ved vedtak om godkjent yrkesskade betaler du ikkje eigenandel. Ta med kopi av vedtaket frå NAV. 
  • Eigenandelstaket for 2022 er kr. 2921,- for alle tenestene.

Kontakt
Teamleiar 3
linkicon
Kalender
linkicon
Pårørandeinformasjon
linkicon
Søknad
linkicon