Målsetting

Å bygge positive meistringsstrategiar som kan bidra til varig livsstilsendring, betre helse og livskvalitet.

Tiltak 

Gruppebasert tilbod med variert fysisk aktivitet og undervisning. Sentrale undervisningstema er relatert til meistringsstrategiar, helse, kosthald, aktivitet og deltaking i kvardagen. Individuelle tilpassingar vert gitt ut frå mål for rehabiliteringa og faglege vurderingar.     

Organisering 

Dagnbasert tilbod som går over 12 veker fordelt på 3 år. Hovudkurset er 6 veker med frammøte to og tre dagar annankvar veke. Etter 6 og 12 månadar er det oppfølging i 2 veker med same frammøtedag, og ved 24 og 36 månadar er det oppfølging 1 veke. 

Eit tverrfagleg team sett saman av klinisk ernæringsfysiolog, psykiatrisk sjukepleiar, lege, psykolog, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og arbeidskonsulent samarbeidar om å følge opp pasienten under opphaldet. 

Kontakt med eksterne  

Kontakt blir ved behov etablert med eksterne samarbeidspartar som fastlege, pårørande, NAV, arbeidsgivar eller andre som er viktige i livsstilsprosessen. 

Eigenandel Eigenandel
  • Personar innsøkt via avtale med Helse Midt-Norge RHF har ein eigenandel på kr 163,- per døgn i 2024.   
  • Ved vedtak om godkjent yrkesskade betaler du ikkje eigenandel. Ta med kopi av vedtaket frå NAV. 
  • Eigenandelstaket for 2024 er kr. 3165,- for alle tenestene.
Kontakt
Teamleiar 4, Moa
linkicon
Kalender
linkicon
Pårørandeinformasjon
linkicon
Søknad
linkicon