Målsetting

Styrke og stabilisere arbeidsevne og meistring av eigen situasjon for stå i, eller kome heilt eller delvis i arbeid.

Tiltak

Gruppebasert tilbod med variert fysisk aktivitet og undervisning. Sentrale undervisningstema er relatert til helse, arbeid og meistring. Innhaldet i timeplanen er individuelt tilpassa ut i frå mål for rehabiliteringa og faglege vurderingar. 

Organisering 

Dagtilbod over 8 veker med inntak kvar 8. veke. Oppmøte vekselsvis to dagar ei veke og tre dagar i påfølgande veke, ca. 5 timar per gong. Eit tverrfagleg team sett saman av arbeidskonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sjukepleiar, ernæringsfysiolog, lege og psykolog samarbeida om å følge opp pasienten under opphaldet. 

Før oppstart blir det gjennomført ein videosamtale med formål å stadfeste målsetting om arbeidsdeltaking. For å få meir ut av rehabiliteringsopphaldet, startar vi prosessen alt då. 

Poliklinisk oppfølging

Poliklinisk tilbod blir individuelt tilpassa ut frå behov og målsetting vedrørande talet dagar pr.  månad, tidspunkt og innhald i timeplanen. Tiltaket har eit mindre omfang enn ved dagbasert grupperehabilitering.  

Kontakt med eksterne

Kontakt vert ved behov etablert med eksterne samarbeidspartar som fastlege, NAV, arbeidsgivar eller andre som er viktige i rehabiliteringsprosessen. 

Eigenandel Eigenandel
  • Eigenandel for dagrehabilitering er kr 163,- per dag. 
  • Eigenandel for poliklinisk konsultasjon er kr 386,-
  • Du betaler maks. 2 eigenandelar i eit poliklinisk forløp. 
  • Eigenandelstak i 2024 er kr. 3165,- for alle tenestene.
Kontakt
Teamleiar 4, Moa
linkicon
Kalender
linkicon
Pårørandeinformasjon
linkicon
Søknad
linkicon